Dôležité info pred výstavbou


Vaša prítomnosť je na začiatku nutná
Pred začatím prác a po ukončení prác je dôležitá prítomnosť Objednávateľa resp. splnomocnenej osoby, z dôvodu nutnosti podpísania potrebných dokumentov a dohody prípadných zmien. Pred začatím prác realizátor odmeria priestor a určí presné rozmery - výšku stupníc, výška hlavy, obloženia, podláh. Taktiež zapíše požadovaný tvar do dokumentu, ktorý bude podpísaný Objednávateľom, ktorý svojim podpisom odsúhlasí rozmery.

Na konci výstavby je nutné aby Objednávateľ odsúhlasil prebratie stavby podpísaním protokolu.


Voda, elektrika potrebná na stavbe
Aby sme mohli začať výstavbu je potrebné aby Objednávateľ zabezpečil prívod elektrickej energie (napätie 220 V) a vodu.


Majte priestor na výstavbu pripravený
Objednávateľ zabezpečí kompletnú pripravenosť priestoru výstavby podľa výkresu tak, aby Zhotoviteľovi bolo umožnené riadne a včas uskutočniť výstavbu: odstránené staré schodisko (ak nebolo dohodnuté odstraňovanie našou firmou) pripravený strop - otvor v stropnej doske, steny.

Prosíme zabezpečte priestor tak, aby sa predišlo poškodeniu či zaprášeniu (nábytok, podlaha..). Za prípadné škody nezodpovedáme.

Nutné je zabezpečiť priestor stavby, tak aby sa zamedzilo poškodeniu schodiska vodou, dažďom.


Pracovať môžeme len vo vašich priestoroch
Upozorňujeme, že môžeme pracovať (miešať betón, uložiť potrebný materiál a náradie..) len v priestoroch, ktoré sú vo vašom vlastníctve, nie v spoločných priestoroch ako je napr. schodisko, pred bránou a pod.


Otvorte nám načas
Dôležité je umožniť vstup na miesto plnenia v presne dohodnutom čase a poskytnúť zhotoviteľovi právo na prístup a užívanie všetkých častí staveniska počas celého priebehu zhotovovania diela ako aj za účelom prípadného odstránenia vád diela, na ktoré sa zhotoviteľ zaviazal v preberacom protokole. Sme radi ak nemáme zbytočné prestoje.


Vyhradzujeme si právo uviesť čas (hodinu) začiatku výstavby, ktorý Vám oznámime. Prosíme o porozumenie, keďže realizácii predchádza príprava a častokrát musíme absolvovať dlhú viachodinovú cestu k vám (záleží od miesta realizácie) a nie vždy je možné presne predpokladať dopravnú situáciu, cestujeme z Budapešti. Ďakujeme za pochopenie.


Uvažujte vopred o zábradlí

Naplánujte si vopred aké bude zábradlie pri schodoch s otvoreným bokom. Odbržíte technický výkres s parametrami aké musia spĺňať držiaky na zábradlie. Držiaky sa zabudovávajú do konštrukcie pri výstavbe, preto ak budete mať vlastné musia byť už pripravené na stavbe. Ak budeme zabudovávať držiaky od nás, cena za kus je 20 €. Uveďte prosím vopred potrebný počet držiakov na zábradlie.

Upozorníme Vás ak by malo byť schodisko nepohodlné
V prípade, že kvôli nedostatku priestoru (alebo podľa vašich požiadaviek) vychádza nepohodlné schodisko, uvádzame to v ponukovom liste. Nepohodlné schodisko znamená, že podstupnice sú príliš vysoké či úzke alebo vznikne pri výstupe po schodisku nedostatočná výška priestoru medzi schodiskom a stropom (dôležité je, aby si majiteľ neudieral hlavu pri výstupe po schodisku, kvôli nedostatočnému otvoru v strope. Vždy počítame s minimálnou výškou 2,2m od každého schodu smerom nahor.)

Schody odovzdávame v surovom stave
Schodisko odovzdávame v surovom stave - postavíme konštrukciu, no prestierkovaním detailov či maľovaním sa nezaoberáme. Po dokončení výstavby je potrebné ponechať drevené podpery 10 dní. Odstránenie je jednoduché a nevyžaduje si odborníka, preto sa kvôli odstráneniu na stavbu nevraciame, len v prípade ak by bol realizátor nablízku.

Odporúčame rozhodovať sa vopred
Samozrejme vieme sa zmenám prispôsobiť na mieste, no odporúčame nemeniť plán výstavby v deň realizácie, môže sa stať, že realizátor vzhľadom na zmenu nebude mať so sebou dostatok materiálu, čo znamená zvyšovanie nákladov a predlžovanie času realizácie. Každé práce na viac a prestoje budú doúčtované.