Zmluva o zhotovení veci na zákazku
(ďalej len "zmluva")


ZHOTOVITEĽ:
Obchodné meno: Stavba schodov 888 s. r. o.
Sídlo: Špitálska 2905, 945 01 Komárno
IČO: 51737132
IČ DPH: SK2120774260
Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4575
E-mail: info@stavbaschodov.sk
(ďalej len"zhotoviteľ")

a

OBJEDNÁVATEĽ: uvedený v priloženom objednávkovom formulári
(ďalej len"objednávateľ")

(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len "zmluvné strany" alebo jednotlivo aj "zmluvná strana"),sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy podľa § 644 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník")

Čl. I
Úvodné ustanovenia

Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť vec uvedenú v Čl. II tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi za jeho vykonanie riadne a včas uhradiť cenu dohodnutú v Čl. III tejto zmluvy.

Čl. II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

Zhotovením veci sa na účely tejto zmluvy rozumie postaviť sadrobetónové schodisko podľa priloženého návrhu v objednávkovom formulári, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy (ďalej len "zhotovenie schodiska").

Miesto plnenia: podľa objednávkového formulára, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

Objednávka a spôsob uzatvárania zmluvy

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho na internetovej stránke predávajúceho www.stavbaschodov.sk. prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára.

Povinné údaje na objednávke
- meno a priezvisko kupujúceho / Firma
- v prípade firmy - IČO a IČ DPH ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť
- v prípade firmy - sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri)
- bydlisko kupujúceho
- presná adresa realizácie (ulica, číslo domu, psč, mesto) alebo gps súradnice
- počet objednávaných schodísk
- telefón a e-mail kupujúceho
- presne dohodnutú cenu za objednávku v EUR
- orientačný termín realizácie
- súbor s vybraným pôdorysom schodiska

- potvrdený súhlas: Týmto je moja objednávka záväzná a žiadam o termín realizácie
- potvrdený súhlas: Prehlasujem, že som si prečítal zmluvné podmienky a súhlasím s nimi
- potvrdený súhlas: Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potrebu vybavenia služby

Kúpna zmluva nadobúda platnosť akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.Objednávka je predávajúcim akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a dohodnutí presného termínu dodania služby.

Čl. III
Cena za zhotovenie veci na zákazku

 • Cena za zhotovenie schodiska je zmluvnými stranami dohodnutá pevnou sumou (v EUR) podľa obdržanej cenovej ponuky uvedenej v objednávkovom formulári, ktorý je prílohou tejto zmluvy (ďalej len "cena za schodisko").
 • V cene za schodisko sú obsiahnuté aj všetky súvisiace náklady potrebné na riadne zhotovenie schodiska a zabezpečenie záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.
 • Cena je uvedená bez DPH vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Cena bude v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. pôjde o prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa, ktorá bude vyznačená na faktúre.
 • Výšku ceny za schodisko možno zmeniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve.
 • Cena za schodisko bude objednávateľom uhradená postupne a to: záloha 50% ako predfaktúra z celkovej ceny za schodisko pred nástupom na stavbu, zvyšná časť ceny po riadnom vykonaní a odovzdaní veci na základe preberacieho protokolu. Pri neoprávnenom odstúpení od objednávky, záloha zostáva v prospech Zhotoviteľa.
 • Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, akákoľvek faktúra vystavená podľa tejto zmluvy bude splatná do 3 dní od dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane, a to bankovým prevodom na účet zmluvnej strany vystavujúcej faktúru uvedený vo faktúre.
 • V prípade omeškania s platbou podľa tejto zmluvy, má oprávnená zmluvná strana právo uplatniť si samostatnou faktúrou zaplatenie úrokov z omeškania a to vo výške 0,05% z ceny za zhotovenie schodiska z dĺžnej čiastky, za každý deň až do splnenia záväzku.

Čl. IV
Doba realizácie

 • Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním zhotovenia schodiska v dohodnutý deň podľa emailovej komunikácie a je povinný zhotoviť vec v rozsahu podľa Čl. II tejto zmluvy riadne a včas vykonať a odovzdať. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na poskytnutie náhradného dátumu zhotovenia v prípade, že nastanú nepredvídané skutočnosti, ktoré zamedzia začať s výstavbou včas.
 • Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov stanovených v tejto zmluve, z dôvodu výskytu vyššej moci, a z dôvodu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, pokiaľ v dôsledku omeškania nemôže zhotoviteľ zhotovovať schodisko alebo jeho časť.
 • Vyššia moc sa nevzťahuje na povinnosť zmluvných strán plniť peňažné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.

Čl. V
Pokyny objednávateľa a záručná doba

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zhotovenie veci v súlade s pokynmi objednávateľa.

 • V prípade nevhodného pokynu, zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa o dôsledkoch vykonania tohto pokynu. Pokiaľ napriek upozorneniu na nevhodnosť pokynu objednávateľ trvá na jeho použití, zhotoviteľ nezodpovedá za vady.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, škody, alebo akékoľvek zhoršenie veci až do jeho prevzatia objednávateľom na základe preberacieho protokolu vrátane škôd alebo strát spôsobených vlastnými pracovníkmi zhotoviteľa a/alebo pracovníkmi subdodávateľov alebo tretími osobami, za ktorých zodpovedá zhotoviteľ.

4. Zhotoviteľ poskytuje záruku na akosť zhotoveného schodiska a zodpovedá tak za to, že schodisko má v čase podpisu preberacieho protokolu a počas trvania záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v súlade s Príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a nemá akékoľvek vady. Zhotoviteľ poskytuje záruku na interiérové schodisko 30 rokov, záruka na exteriérové schodisko je 15 rokov.

5. Záručná doba začína plynúť od odstránenia poslednej vady alebo nedorobku potvrdeného v podpísanom preberacom protokole alebo podpisom preberacieho protokolu, ak schodisko nemá žiadne vady alebo nedorobky.

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady veci, ktoré vznikli jej nesprávnym užívaním, alebo nedodržaním predpísaných podmienok v zmysle záručných podmienok stanovených zhotoviteľom (uvedené platí iba v prípade, že bol objednávateľ riadne o podmienkach informovaný). Vŕtanie, sekanie, rezanie do schodiska a ďalšie zásahy do konštrukcie je možné vykonávať len na základe písomného súhlasu zhotoviteľa. Za vady vzniknuté takýmto konaním, bez súhlasu zhotoviteľa je zodpovedný objednávateľ a na schodisko, ktoré bolo predmetom zásahu sa záruka nebude vzťahovať.

Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

 • Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie a odbornú spôsobilosť potrebnú pre výkon všetkých činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť počas celého priebehu zhotovenia veci všetko potrebné materiálne, odborné, technické a organizačné zabezpečenie.
 • Zhotovením veci môže zhotoviteľ poveriť osobu v obchodnom vzťahu alebo v pracovnom pomere so zhotoviteľom alebo vo vzťahu obdobnom pracovnému pomeru (ďalej len "Zamestnanec").
 • Zhotoviteľ si vyhradzuje právo uviesť čas (hodinu) začiatku výstavby v dohodnutom termíne, ktorý oznámi objednávateľovi.
 • Objednávateľ vyhlasuje, že má v záujme za zhotovenú vec zaplatiť, a že disponuje dostatočnými finančnými kapacitami, ktoré sú potrebné na riadne a včasné plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a zaväzuje sa vynaložiť všetko úsilie, ktoré je možné od neho rozumne požadovať, aby jeho platobná disciplína v priebehu plnenia tejto zmluvy nebola ohrozená.
 • Objednávateľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto zmluve zaväzuje:

- byť prítomný resp. splnomocnená osoba v mieste realizácie pred začatím a po ukončení výstavby, aby bolo možné podpísať dohodnuté dokumenty a riadne odovzdať zhotovenú vec, zhotoviteľ si vyhradzuje právo uviesť čas (hodinu) začiatku výstavby, ktorý oznámi objednávateľovi,

- poskytnúť zhotoviteľovi právo na prístup a užívanie všetkých potrebných častí staveniska počascelého priebehu zhotovovania veci ako aj za účelom odstránenia vád veci, na ktoré sa zhotoviteľ zaviazal v preberacom protokole. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi miesto na prácu len v priestoroch, ktoré sú výhradne v jeho vlastníctve,

- zaobstarať prívod elektrickej energie (napätie 220 V), vodu (min. 300 l) a zabezpečiť kompletnú pripravenosť priestoru výstavby podľa výkresu tak, aby zhotoviteľovi bolo umožnené riadne a včas uskutočniť výstavbu: odstránené staré schodisko (ak nebolo dohodnuté odstraňovanie našou firmou - písomnou formou) pripravený strop - otvor v stropnej doske, steny. Ak zhotoviteľ v prípade nepripravenosti nemôže riadne uskutočniť výstavbu, nie je v omeškaní a za zbytočný výjazd bude fakturovať samostatnou faktúrou sumu 500 €, ktorú sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť. Za zbytočný výjazd sa považuje tiež situácia, kedy objednávateľ zmení požiadavky (je nutné prerobiť pôvodný plán) a môže sa stať, že vzhľadom na zmenu nemá zhotoviteľ so sebou dostatok materiálu a nemôže riadne a včas uskutočniť výstavbu - taktiež zhotoviteľ nie je v omeškaní.. Ak zhotoviteľ nemôže z dôvodu neskorého umožnenia prístupu na stavbu začať s realizáciou, vyhradzuje si právo účtovať za prestoj 150 €/h.

- zabezpečiť priestor tak, aby sa predišlo poškodeniu či zaprášeniu predmetov (nábytok, podlaha ďalšie predmety) a zaistiť priestor stavby, tak aby sa zamedzilo poškodeniu veci vodou, dažďom. Za prípadné škody zhotoviteľ nezodpovedá.

Čl. VII
Odovzdanie a prevzatie veci

 • Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať vec, ak ju riadne zhotoví, ukončí a odovzdá objednávateľovi a splní ostatné povinnosti, ktoré na seba prevzal touto zmluvou.
 • Riadnym zhotovením a ukončením veci sa rozumie taký stav, v ktorom má vec všetky vlastnosti vyplývajúce zo zmluvy a príslušných dokumentov či inými normami, ktoré sú potrebné na jeho prevádzkovanie, a je bez akýchkoľvek vád a nedorobkov.
 • Riadnym odovzdaním veci sa rozumie odovzdanie a prevzatie veci objednávateľovi spolu so všetkými dokumentmi vzťahujúcimi sa na vec objednávateľovi, čo bude potvrdzovať podpis preberacieho protokolu. Preberací protokol bude podpísaný zhotoviteľom (resp. zástupcom zhotoviteľa) a objednávateľom. Objednávateľ preberie schodisko postavené v kvalitatívnej triede 1, s toleranciou rozdielu výšky 0,6cm/schod.
 • Schodisko je odovzdané v stave, kedy odo dňa odovzdania veci je potrebné ponechať drevené podpery 10 dní. Odstránenie podpier zhotoviteľ nevykonáva, len v prípade, ak by bolo dohodnuté inak.
 • Po odstránení podpier, môžu na zadnej časti vyčnievať sadrové dosky, čo sa nepovažuje za nedostatok a nemôže to byť dôvod reklamácie. Tieto časti sadrovných dosiek je potrebné odrezať odlamovacím nožíkom (ako pri sadrokartónových doskách), čo si nevyžaduje odbornú zručnosť a preto sa dodávateľ kôli tejto úprave na stavbu nevracia a nezaoberá ňou.

Čl. VIII
Zodpovednosť za vady veci

 • Záručná doba začína plynúť od odstránenia poslednej vady alebo nedorobku potvrdeného v podpísanom preberacom protokole alebo podpisom preberacieho protokolu, ak vec nemá žiadne vady alebo nedorobky.
 • Nároky objednávateľa zo zodpovednosti za vady zanikajú, pokiaľ si ich neuplatnil počas plynutia záručnej doby
 • Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, po oznámení objednávateľom, a to opravou vadnej časti veci, alebo výmenou za novú v prípade neodstrániteľnej vady, alebo dodaním chýbajúcej časti veci.
 • Všetky náklady v súvislosti s odstraňovaním vád veci znáša zhotoviteľ.
 • Zhotoviteľ je vlastníkom stavebného materiálu a zariadení potrebných na zhotovenie veci až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá bude výsledkom.

6. Zhotoviteľ písomne oboznámi objednávateľa o čase, kedy bude vec, resp. časti veci možné prvýkrát použiť. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené predčasným použitím.

Čl. IX
Odstúpenie od zmluvy

 • Pokiaľ zhotoviteľ poruší ustanovenia tejto zmluvy podstatným spôsobom , môže objednávateľ od tejto zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje:
 • zhotoviteľ je v omeškaní so splnením ktoréhokoľvek svojho záväzku podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote v konkrétnom prípade omeškania zhotoviteľa,
 • zhotoviteľ nepostupuje v súlade s dohodnutým návrhom a príslušnými právnymi predpismi alebo nesplní pokyny dané objednávateľom.

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy tiež v prípade:

 • ak zhotoviteľ neodstráni počas vykonávania vady zistené objednávateľom, a to ani v dodatočnej lehote stanovenej písomne objednávateľom,
 • ak zhotoviteľ bezdôvodne preruší vykonávanie zhotovovania veci,
 • ak je zhotoviteľ v omeškaní s finálnym odovzdaním veci po dobu dlhšiu ako 30 dní,
 • napriek písomnej výzve objednávateľa zhotoviteľ vykonáva vec s nedostatočnou odbornou starostlivosťou, v rozpore s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne pokynmi objednávateľa a v rozpore so záujmami objednávateľa.

3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak Objdnávateľ  nemá pripravenú stavbu na realizáciu aspoň deň pred dátumom realizácie s povinnosťou oznámiť to Zhotoviteľovi

- pokiaľ je objednávateľ v omeškaní s platbou ceny za zhotovenie veci o viac ako 14 dní od lehoty splatnosti faktúry

- ak sa vyhlásenie o finančnej pripravenosti objednávateľa plniť si svoje záväzky podľa tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé,

- ak zo strany objednávateľa nebudú splnené záväzky vo forme nezaplatenia záloh

Čl. X
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť v čase vyjadrenia súhlasu objednávateľa so zmluvnými podmienkami a odoslaním objednávkového formulára zhotoviteľovi a následným písomným potvrdením e-mailom zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy pri realizácii stavby budú vzájomne spolupracovať.

 • Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov.
 • Táto zmluva môže byť upravovaná a doplňovaná len očíslovanými a datovanými písomnými dodatkami schválenými oboma zmluvnými stranami.
 • Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom platným v SR. Pre všetky práva a povinnosti neupravené touto zmluvou platia ustanovenia právneho poriadku platného v SR
 • Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto predstavuje ich skutočnú vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve považujú zmluvné strany za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni, a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Objednávkový formulár