Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby vaše údaje boli v bezpečí!

Od 25.5.2018 sú vaše osobné údaje spracovávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/676 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov t.j GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnené niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018.

Do 24.5.2018 sú všetky osobné údaje získané počas vašej návštevy, spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Čo sú osobné údaje?

Akákoľvek informácia, ktorou vás priamo alebo nepriamo vieme identifikovať na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora. Spadajú sem najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, informácie o využívaní služieb alebo činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Budeme uchovávať vaše údaje v bezpečí a vykonáme preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti Stavba schodov 888 s.r.o., ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny účel.

Aké uchovávame údaje a ako ich využívame?

Najčastejšie uchovávame vaše osobné údaje, ktoré dobrovoľne zadávate do formulárov na našich stránkach - kontaktný, objednávkový formulár. Uchovávame údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

V čase vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorá je vám pridelená vašim poskytovateľom internetu. Zaznamenávame čas strávený na našej stránke, z akých stránok ste nás navštívili, ktoré podstránky si prezeráte. Vzhľadom na to, že ide o váš online identifikátor sú tieto informácie považované za osobný údaj a nakladáme s ním so zvýšenou starostlivosťou.

Verejný register spracovania

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje:

Názov zodpovednej organizácie: Stavba schodov 888, s.r.o., Špitálska 2905, 945 01 Komárno, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro vložka č. 45754/N.

K zberu osobných údajov dochádza na stránkach sadrobetonoveschody.sk, stavbaschodov.sk
Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ - potrebné k fakturácii a vystavenie dokladov - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.

Osobné údaje zadávané do kontaktného formulára využívame
e-mail: komunikácia o vybavení objednávky, doručenie dodatočných informácií k objednávke od dodávateľa
telefónne číslo: informatívna komunikácia, komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky, doručenie dodatočných informácií od dodávateľa

Čo spracúvanie údajov znamená?

Na základe vami poskytnutých údajov vám vieme službu poskytnúť. Jedná sa o spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Cookies

Táto internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely webu. Môžu byť nastavené cookies vo Vašom prehliadači.
Google Analytics - Štatistiky a vylepšenie webu, Žiadne osobné údaje
Google Adwords - Poskytovanie cielenej reklamy, Žiadne osobné údaje https://adsettings.google.com/
Kontaktný formulár, cenová ponuka a iné formuláre - kontakt a zaslanie ponuky, Meno, priezvisko, telefón, emailová adresa

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Doba uchovávania údajov
Osobné údaje sú uchovávané na uvedené účely po dobu 30 rokov (vzhľadom na záručnú dobu v dĺžke 30 rokov), ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (prípadne do namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali. V prípade odvolania svojho súhlasu využite e-mail: info@sadrobetonoveschody.sk

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.