Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže "Vyhrajte pobyt v Hoteli Zlatý Kľúčik **** Nitra (SR)"

1. Usporiadateľ súťaže
Stavba schodov 888 s. r. o.
IČO: 51737132
so sídlom Špitálska 2905, 945 01 Komárno zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45754/N

(ďalej len "usporiadateľ" alebo "spoločnosť Stavba schodov 888").


2. Termín konania súťaže
Súťaž s názvom "Vyhrajte pobyt v Hoteli Zlatý Kľúčik **** Nitra (SR)" (ďalej len "súťaž") prebieha od 08.10.2019 (00:00:00) do 16. 10. 2019 (23:59:59) (ďalej len "čas konania súťaže") na území Slovenskej republiky a Českej republiky(ďalej len "miesto konania súťaže").

Výhercovia súťaže budú určení a vyžrebovaní podľa princípu uvedeného v bode č. 4., 5. a 6. týchto pravidiel súťaže.

3. Výhra v súťaži
Pobyt v Hoteli Zlatý Kľúčik ****Nitra, Slovensko. Dĺžka pobytu 3 dni, 2 noci, pre 2 dospelé osoby s polpenziou a neobmedzeným wellness v termíne určenom usporiadateľom, a podľa informácií uvedených na darčekovom poukaze.

4. Podmienky účasti v súťaži
Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len "súťažiaci" alebo "účastník súťaže"), ktorá v čase konania súťaže vyplní súťažný formulár a zašle fotografiu svojho sadrobetónového schodiska vyhotoveného firmou Stavba schodov 888 s. r. o.. Odoslaním formulára dáva účastník súťaže súhlas na zverejnenie fotografie, miesta realizácie, krstného mena a uvedeného hodnotenia na webovej stránke Usporiadateľa. 

Platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, obec realizácie, celkové hodnotenie firmy, políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže a so súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktoré musí zaškrtnúť (ďalej len "registrácia"). Spoločnosť Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácií. Registrácia súťažiaceho musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom.

Každý súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže len raz.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Ak je výhercom fyzická osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

5. Spôsob výberu výhercov
Súťaž má jedno súťažné kolo, v ktorom bude náhodným výberom vyžrebovaný výherca výhry. Do žrebovania budú zaradení len súťažiaci, ktorí splnia podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu 4. týchto pravidiel. Žrebovanie bude prebiehať dňa 16. 10. 2019. Usporiadateľ si vyhradzuje právo predĺžiť súťaž a tým posunúť termín žrebovania, čo je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

6. Kontaktovanie výhercu a doručenie výhry
Usporiadateľ informuje výhercu o výhre telefonicky alebo e-mailom do troch dní od vyžrebovania. Výhra bude doručená e-mailom alebo poštou.

7. Spoločné ustanovenia
K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo, resp. e-mailová adresa, ktoré výherca zadal pri registrácii do súťaže. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.

Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom telefonicky spojiť ani pri jednom z troch pokusov v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod., počas troch po sebe nasledujúcich pracovných dní, resp. výherca na e-mail usporiadateľa relevantne neodpovie do troch pracovných dní od jeho odoslania, výherca stráca nárok na výhru.

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel.

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca môže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhry, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

9. Všeobecné podmienky:
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Výhra je oslobodená od dane z príjmov do výšky 350,- EUR za jednu výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.stavbaschodov.sk

Komárno 8. 10. 2019